Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre. Normalt utförs samtliga arbeten utan att de påverkar vår produktion eller förmåga till leverans.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Muddring av hamnbassängerna

I Västerås är muddringsarbetena avslutade men det kvarstår en del efterarbete. En del av långkajen behöver åtgärdas på grund av skador från muddringen. Dessa åtgärder beräknas klara under våren -22.

I Köping pågår muddringen av både de förorenade och de ej förorenade massorna (i Västerås är muddringen klar). De förorenade massorna nyttiggörs på ett området Sjötullen i direkt anslutning till hamnen. De ej förorenade massorna omfördelas i Mälaren. Muddringen beräknas bli klar till årsskiftet 2022/23.

När muddringen är klar är bägge hamnarna förberedda för att ta emot fartyg upp till 160 meter långa, 24 meter breda och till ett djupgående av 7 m.

Nya hamn(nära)områden

Fyr-kanten (Köping): Inom nuvarande hamnområde iordningställs cirka 30 000 kvadratmeter. Området kommer i ett första skede vara en upplagsyta men kommer efterhand och vartefter behov uppstår kompletteras med magasin. Ytan står klar våren 2022.

Sjötullen (Köping): Utanför nuvarande hamnområdet skapas ny ytor för etablering. Området används för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen och på så vis skapat en hårdgjord yta.

Magasin

Magasin 57 (Västerås): 2 250 kvm tältmagasin. Klart våren 2022.

Magasin 58 (Västerås): 2 000 kvm tältmagasin. Klart våren 2022.

Magasin 40 (Västerås): Utbyte. Klart våren 2022.

Kommande byggprojekt:

  • Nytt kontor (Köping).
  • Nytt kontor (Västerås).
  • Renovering yttre långkaj (Köping).
  • Utökad containerplan (Västerås).
  • Flytt av lossningsplats för ammoniak (Köping).
  • Ytterligare magasin är planerade i bägge hamnarna och anläggs efter behov.