Just nu i hamnen

Ursäkta röran! Vi gör anpassningar till följd av Coronaviruset. Dessutom pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar.

Med anledning av pandemin Covid-19 har Mälarhamnar vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridning, samtidigt som vi säkrar möjligheterna att störningsfritt fortsätta kunna leverera.

Mälarhamnars verksamhet har av Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap definierats som samhällsviktig. Vi måste därför vara extra ansvarstagande för att uppdraget ska kunna fortgå. Vi följer utvecklingen av pandemin och vidtar successivt åtgärder som beslutas efter Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vi behöver tillsammans verka för både er och vår säkerhet. Därför vill vi informera om och samtidigt be om er acceptans för att vi håller avstånd (se markeringar och skyltar) när vi ses eller arbetar tillsammans, såväl inomhus som utomhus. Med uppfinningsrikedom kan det mesta genomföras utan att i större omfattning behöva påverka vare sig kvantitet eller kvalitet.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Ny, temporär gate (Västerås)

I anslutning till nuvarande gate byggs nu en temporär gate. Den temporära gaten kommer att vara i drift från april.

Infarten till hamnen (Västerås)

I korsningen Johannisbergsvägen-Kraftvärmegatan pågår en ombyggnation. I mitten av sommaren 2020 står den nya planskildheten klar som knyter samman det nuvarande hamnområdet med ett nytt område på andra sidan Johannsibergsvägen; Grindtorpsängen.

Tvärkajen (Västerås)

Under ett år tid kommer Tvärkajen och ytorna innanför att renoveras och stärkas upp för att kunna hantera större markbelastning samt möjliggöra att muddra hamnbassängen. Tvärkajen är klar november 2020. Kranarna  som brukar stå på Tvärkajen är flyttade till långkajen för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till våra kunder under ombyggnadsperioden.

Energikajen (Västerås)

Energikajen förstärks och moderniseras med ny utrustning. Arbetet anpassa så fartygen som behöver lossa energibränslen kan fortsätta med det under hela ombyggnadsperioden. Kajen med utrustning beräknas klar januari 2021.

Nya ytor (Västerås)

Längst till öster pågår markarbeten för att komplettera hamnen med 10 000 kvm upplagsyta och 2 000 kvm magasin, Magasin 53.

Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannisbergsvägen, pågår markarbeten för det nya området Grindtorpsängen. Detta område ska i ett första skede användas för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen. Området beräknas stå klart för etablering hösten 2021.

Nya magasin (Västerås)

Byggnation pågår av Magasin 51, 5 200 kvm, som är placerat mitt i hamnen med gaveln ut mot Sjöhagsvägen. Magasinet lämpar sig för de flesta godsslag genom sin uppdelning i olika sektioner.

Kommande byggprojekt:

  • Magasin 53, 55 och 56 (Västerås)
  • Muddring hamnbassänger (Västerås och Köping)
  • Renovering yttre långkaj och energikaj (Köping)
  • Rivning Magasin 33, 34, 35 och 36 (Västerås)