Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. Vi gör även anpassningar till följd av Coronaviruset.

Med anledning av pandemin Covid-19 har Mälarhamnar vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridning, samtidigt som vi säkrar möjligheterna att störningsfritt fortsätta kunna leverera till befintliga och nya kunder.

Mälarhamnars verksamhet har av Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap definierats som samhällsviktig. Vi måste därför vara extra ansvarstagande för att uppdraget ska kunna fortgå. Vi följer utvecklingen av pandemin och vidtar successivt åtgärder som beslutas efter Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vi behöver tillsammans verka för både er och vår säkerhet. Med uppfinningsrikedom kan det mesta genomföras utan att i större omfattning behöva påverka vare sig kvantitet eller kvalitet.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Dagvattenarbeten ger tillfälligt enkelriktad infart (Köping)

I Köping pågår ett omfattande arbetet med att anpassa hamnytorna för ett miljösäkert omhändertagande av dagvattnet. Arbetena kommer att ske etappvis för att störa hamnverksamheten så lite som möjligt.

I det första skedet pågår arbeten vid infarten till hamnen vilket medför att vi under perioden fram till första juli har en tillfällig utfart mot Nya Hamnvägen. Personalen i gaten kommer guida dig.

Hela projektet beräknas klart hösten 2021.

Infarten till hamnen (Västerås)

I korsningen Johannesbergsvägen-Kraftvärmegatan pågår en ombyggnation. I mitten av sommaren 2020 står den nya planskildheten klar som knyter samman det nuvarande hamnområdet med ett nytt område på andra sidan Johannesbergsvägen; Grindtorpsängen.

Tvärkajen (Västerås)

Fram till november 2020 kommer Tvärkajen och ytorna innanför att renoveras och stärkas upp för att kunna hantera större markbelastning samt möjliggöra för muddring av hamnbassängen. Kranarna  som brukar stå på Tvärkajen är flyttade till Långkajen för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till våra kunder under ombyggnadsperioden.

Energikajen (Västerås)

Energikajen förstärks och moderniseras med ny utrustning. Arbetet anpassa så fartygen som behöver lossa energibränslen kan fortsätta med det under hela ombyggnadsperioden. Kajen med utrustning beräknas klar årsskiftet 2020/21.

Nya ytor (Västerås)

Längst till öster pågår markarbeten för att komplettera hamnen med 10 000 kvm upplagsyta. Det nya området heter Bulkporten.

Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannesbergsvägen, pågår markarbeten för det nya området Grindtorpsängen. Detta område ska i ett första skede användas för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen. Området beräknas stå helt klart för etablering hösten 2021. Den första delen blir tillgänglig redan under 2020.

Nya magasin (Västerås)

Längst till öster i hamnen, på Bulkporten, pågår byggnationen av Magasin 53. Ett magasin som är lämpligt för förvaring av tunga bulkmaterial.

Magasinet beräknas kunna tas i drift under senhösten 2020.

Kommande byggprojekt:

  • Magasin 55 och 56 (Västerås)
  • Muddring hamnbassänger (Västerås och Köping)
  • Renovering yttre långkaj och energikaj (Köping)
  • Rivning Magasin 33, 34, 35 och 36 samt en del av 39 (Västerås)
  • Rivning och flytt av Magasin 1 (Köping)
  • Rivning del av kontor (Köping)
  • Anläggande av ny miljöstation (Köping)
  • Anläggande av ny våg (Köping)