Hamnutveckling

Hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och högre godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn och Köpings hamn ingår som en del av Mälarprojektet, ett av Sveriges största sjöfartsprojekt. Här hittar du information om vad som händer 'just nu' i hamnarna.

Utveckling av Västerås och Köpings hamnar

Hamnarna i Köping och Västerås utvecklas genom att:

 • Kajerna förstärks
 • Ytorna förstärks och utökas
 • Magasin och upplagsytor moderniseras och utökas
 • Gaterna flyttas
 • Logistiken effektiviseras
 • Hamnarna får moderna dagvattensystem

Utvecklingen innebär att magasinytorna ökar från cirka 72 000 kvadratmeter till 87 000 kvadratmeter och upplagsytorna från cirka 350 000 kvadratmeter till 370 000 kvadratmeter.

Samtidigt effektiviseras logistiken och befintliga ytor anpassas till dagens moderna godshantering. Kvadratmetrarna bli både fler och bättre nyttjande.

Via denna länk hittar du kartmaterial över hamnarna.

Via den här länken kommer du till en 3D-karta över Västerås hamn

Färdiga projekt

Kajer:

 • Samtliga kajer i Västerås, inklusive energihamnen.
 • Inre långkajen och energikajen i  Köping.

Ytor:

 • Stora delar av ytorna i bägge hamnarna är renoverade med minst ny beläggning. En del ytor är förstärkte för ökad bärighet, gäller främst ytor direkt innanför de renoverade kajerna.
 • Bulkporten i Västerås, 10 000 kvm ny yta.
 • Fyr-kanten i Köping, 18 000 kvm ny yta.

Nya magasin:

 • Magasin 19 (Köping), 6 300 kvm.
 • Magasin 51 (Västerås), 5 200 kvm.
 • Magasin 52 (Västerås), 1 000 kvm.
 • Magasin 53 (Västerås), 2 000 kvm.
 • Magasin 55 (Västerås), 6 800 kvm.
 • Magasin 56 (Västerås), 2 200 kvm.

Renoverade magasin:

 • Magasin 1 (Köping)
 • Magasin 39 (Västerås)

Rivna magasin:

 • Magasin K2 (Köping)
 • Magasin 33-35 (Västerås)
 • Magasin 36 (Västerås)
 • Del av Magasin 39 (Västerås)

Övrigt:

 • Brandgarage energilagringsområdet i Västerås.
 • Utrustning energihamnen Västerås.
 • Dagvattensystem i bägge hamnarna.
 • Ny (tillfällig) gatebyggnad i Västerås.
 • Nytt tankställe (Köping).
 • Grindtorpsängen (Västerås): Utanför nuvarande hamnområdet, planerat för hamnverksamhet eller för etablering av företag med direkt anknytning till sjötransporter över kaj i Västerås.

Mälarprojektet

Ombyggnationen av slussen, kanalen och åtgärderna i Mälarens farled är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter. När större fartyg kan gå på farleden är det möjligt att avlasta vägnätet, vilket är ett led i målet att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss.

När Södertälje sluss och kanal är ombyggd, farleden och hamnbassängerna muddrade samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, kan fartyg som är 160 meter långa, 24 meter breda och med ett djupgående av 7 meter (160 x 24 x 7) trafikera Mälaren. Nuvarande maxmått för fartyg är 135 x 18 x 6,8 meter. Med anpassningar i Södertälje, farled och hamnar (exklusive Hjulstabro) är maxmått för fartyg 140 x 24 x 7 meter.

Mälarprojektet påbörjades hösten 2016 med arbeten i Södertälje kanal. Sluss och klaffbro har ett planerad byggtid för färdigställande mellan år 2022–2025. Under perioden kommer avlysningar behöva ske under vissa byggmoment. Avlysningarnas frekvens och längd kommer att planeras under 2021 när Trafikverket kontrakterat entreprenör för de återstående arbetena.

Muddring i farled och hamnar startades hösten 2020 med ett planerat färdigställande årsskiftet 2021/22.

För att hamnarna ska kunna få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I regeringens nationella transportplan fanns dock inte pengar avsatta till Hjulstabron. Trafikverket arbetar vidare med frågan. Våra förhoppningar är att den kommer in i den plan som nu arbetas fram för beslut under senhösten 2021.

Södertälje sluss och kanal

Sjöfartsverket började bygget av slussen och kanalen 2016, och avslutade kontraktet med den tidigare entreprenören i projektet förra året. Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya slussen och kanalen i Södertälje. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna. Sjöfartsverket kommer således att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart.

Hjulstabron

Trafikverket tar fram en vägplan för en ny Hjulstabro så att de större fartygen kan passera Hjulstabron. Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna. Vägplanen blev klar sommaren 2020 men kommer inte ställas ut för granskning innan det finns pengar för att bygga den nya bron. Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nu gällande nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras var fjärde år, nästa gång revidering sker år 2022.

Läs mer

Här hittar du mer information om utvecklingen av Västerås och Köpings hamnar samt Mälarprojektet.

Hamnutveckling på Västerås stads webb

Hamnutveckling på Köpings kommuns webb

Mälarprojektet på Sjöfartsverkets webb

Södertälje sluss och kanal på Trafikverkets webb

Hjulstabron på Trafikverkets webb