HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / HAMNUTVECKLING
Mälarhamnar – en del i en större plan
Nu genomförs ett av de största svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg, vilket innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås och Köpings hamnar. För att göra det möjligt för Västerås och Köpings hamnar att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att kunna ta emot fler och större fartyg och med det större mängder gods.
 
Ökade sjötransporter - säkrare och klimat smartare
EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Vägarna och järnvägarna i Europa och i Sverige är överbelastade och situationen blir värre i takt med att befolkningarna och transporterna ökar. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1 000 lastbilar - och dubbelt upp tur och retur. Att dra godsvolymer till och från Europa direkt till hamnarna i Mälaren sparar alltifrån 15 till 70 mil av landtransport jämfört med ost-, väst-, eller sydkusten. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent. Räknas alla effekter in innebär överflyttningen en minskning på 70 procent av de externa effekterna. Hamnarna i Västerås och Köping når genom sin planering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.
 
Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur på Mälaren
Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet. Västerås stad och Köpings kommun har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Västerås och Köping och det gemensamt ägda bolaget Mälarhamnar AB.
 
Förberedande arbeten och investeringar en förutsättning
Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringsarbetena i Mälaren är planerade att genomföras under hösten 2019. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping. 
 
 
Mer information om utvecklingen av hamnen:
www.vasteras.se/hamn
  www.koping.se/boende-miljo...
 

Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen