HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / ISPS
Lag om sjöfartsskydd - ISPS

Från den 1 juli 2004 gäller en ny lag "Lag om sjöfartsskydd", International Ship and Port Facility Security Code. Det ökade hotet om terrorism och attentat, som terrorattacken den 11 september 2001, har tvingat fram ett radikalt annorlunda säkerhetstänkande. Som ett resultat av detta har FNs sjöfartsorgan, IMO och EU tagit ett beslut om större krav på skydd och säkerhet.

Den nya lagen innebär att rederier, fartyg och hamnanläggningar ska bygga upp ett systemmässigt och fysiskt skydd mot brottsliga handlingar. Inom luftfarten, som drabbats av attentat ända sedan 60-talet, har man idag kommit långt i säkerhetsfrågor. Nu är det dags för världens hamnar att öka säkerheten.

Allmänn information
angående regler med anknytning till ISPS-koden

Hamnanläggningen avser den del som är avgränsad med staket och grindar. Till
hamnanläggningen äger endast behöriga personer, fordon samt aviserat/bokat gods tillträde.

Vid ankomst till hamnanläggningen uppsöks expeditionen för registrering av gods samt chaufför (person). Efter registrering och godkännande sker inpassering till hamnanläggningen som idag eller enligt instruktion från expeditionens personal.

Under vistelsen inom hamnanläggningen, utanför fordonet, skall samtliga chaufförer och andra bära en giltig legitimation (id-kort, körkort, av hamnen utfärdat id-kort) synlig på bröstet eller på annan plats där legitimationen/id-kortet är lätt att se och läsa. Permanent tillträdesrätt kan utfärdas, efter ansökan, till personer som regelbundet har ärenden till hamnanläggningen och är rekvirerade av Mälarhamnar, trafikerande rederi eller rederiets representant.

Besättningslista skall lämnas till Vakten i Västerås resp. expedition i Köping för varje ankommande fartyg vid respektive kaj.

Kontroll av slutna lastbärare och gods

Samtliga lastade slutna lastbärare och containrar avsedda för export skall vara försedda med ett individuellt numrerat sigill.

Krav på avisering och godsdokumentation

Containrar och andra slutna lastbärare
Enheterna skall vara föraviserade eller bokade.

Övrigt gods

Annat gods än containrar eller andra slutna lastbärare skall vara aviserat.
Aviseringen skall vara Mälarhamnar tillhanda innan godset ankommer, och
bestå av minst följande information:
• Avlastare
• Godsmärke
• Speditör
• Beräknad vikt/volym
• Destination

Annat gods skall åtföljas av en frakthandling som innehåller minst följande information:
• Avlastare
• Godsmärke
• Antal kolli
• Vikt/volym
• Destination

Avisering/föranmälan gällande tillträde Mälarhamnar ABs hamnanläggningar görs till följande:

Västerås, Gate
Telefon: 021-150132
order.sevas@malarhamnar.se

Köping, Gate
Telefon: 0221-34900
order.sekog@malarhamnar.se

Farligt gods

Farligt gods skall vara aviserat innan det ankommer terminalen. Aviseringen
skall innehålla minst följande uppgifter:
• Gods-id
• Transportslag
• UN-no
• IMDG-klass
• Flampunkt (Celsius)
• Avsändare
• Mottagare
• Bruttovikt (ton)
• Nettovikt (ton)
• Container (typ och antal)

OBS: Transporter som ankommer hamnanläggningen och ej uppfyller ovanstående dokumentations- och aviseringskrav kommer ej att behandlas i expeditionen, och således ej ges tillträde till hamnanläggningen. Komplettering av dokumentations- och aviseringskraven skall utföras av annan än hamnens personal. 

Mer information

För mer information eller frågeställningar, vänligen kontakta hamnanläggningens skyddschef Johan Lejdberg 021-15 01 18/ 072- 083 15 17, biträdande skyddschef Urban Lejdström 021-15 01 00 / 076-569 25 00.

Telefonnummer Securitas larmcentral 24 timmar: +46 10-470 57 70

 


Information  

 
 
  Tillträdesvägar (Västerås)  
  Tillträdesvägar (Köping)   
   
   Avisering/föranmälan


Västerås, Gate
Telefon: 021-150132
order.sevas@malarhamnar.se

Köping, Gate
Telefon: 0221-34900
order.sekog@malarhamnar.se


         

                           


Kontakter
Johan Lejdberg 

PSO/PFSO

072- 083 15 17

johan.lejdberg@malarhamnar.se


Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
ID HAMNANLÄGGNINGAR.pdf16-01-26 10:14
SJÖFARTSSKYDD I OMRÅDEN DÄR MÄLARHAMNAR AB ÄR VERKSAMHETSANSVARIG.pdf18-12-07 12:46
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen